Băng Dán Cơ

  • Băng dán cơ Kinesiology Tape Uncut khổ 5cm (cuộn 5m)Băng dán cơ Kinesiology Tape PreCut khổ 5cm (cuộn 20 miếng cắt sẵn)
  • Băng dán cơ Kinesiology Tape PreCut khổ 5cm (cuộn 20 miếng cắt sẵn)Băng dán cơ Kinesiology Tape PreCut khổ 5cm (cuộn 20 miếng cắt sẵn)
  • Băng dán cơ KT Tape PRO Extreme (1 miếng - 25cm)Băng dán cơ KT Tape PRO Extreme (cuộn 20 miếng)
  • Băng dán cơ KT Tape PRO (cuộn 20 miếng)
  • Băng dán cơ KT Tape PRO (1 miếng - 25cm)Băng dán cơ KT Tape PRO (1 miếng - 25cm)
  • Băng dán cơ KT Tape Uncut PRO (cuộn nguyên 5m)